ما مرد نبرد و نعره و تکبیریم     

                                          درراه تو ای خامنه ای میمیر یم

               گرحکم کنی برای حفظ اسلام

                              هر رای به هر که داده پس میگیریم