شهید مطهری
منطق شهیدازیکطرف منطق عشق الهى است، و از طرف دیگر
منطق اصلاح اجتماعى.
دو شخصیت مصلح و عارف را اگر ترکیب کنند و از آنها یک انسان به وجود بیاورند شهید به وجود مى‏آید

مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهرى، ج‏24، ص: 475