در دین بهائی شهید کسی است که جان خود را در راه خدمت به عالم بشری و به نام خدا فدا کند.[۱]