آیا آن روز فراخواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید .